B2. 香港教區各委員會

聖職人員延續培育委員會
教區調解仲裁委員會
教區建築及發展委員會
教區教理委員會
教區神職人員及會士保健委員會
教區醫院牧民委員會
教區宗教聯絡委員會
教區教友延續培育委員會
教區菲籍人士牧民服務委員會
教區傷殘人士牧民委員會
教區終身執事委員會
教區生命倫理小組
教區基督徒合一委員會
教區財務委員會
教區禮儀委員會
教區婚姻與家庭牧民委員會
教區聖樂委員會
天主教香港教區聖樂團
教區聖召委員會
教區青年牧民委員會
香港天主教教育委員會
香港天主教教育發展委員會
教區學校中央校董會
香港天主教修會學校聯會
香港天主教教區學校聯會
香港天主教勞工事務委員會
香港天主教正義和平委員會
香港天主教傳播事務委員會
「教區組織內性侵犯兒童投訴」工作小組