B7.1 醫院專職服務及牧靈部

香港區

嘉諾撒醫院

嘉諾撒醫院

牧靈部:
關惠珠修女
電話:(852)2825-5824

聖母無原罪主教座堂神父
香港堅道16號
電話:(852)2522-8212

舂磡角慈氏護養院

舂磡角慈氏護養院

聖亞納堂神父
香港赤柱東頭灣道1號
電話:(852)2813-0206, 2813-0278

根德公爵夫人兒童醫院

根德公爵夫人兒童醫院

天主教牧靈部:
香港薄扶林沙灣徑7號
麥理浩復康院4樓
電話:(852)2872-7232
傳真:(852)2872-7518

露德聖母堂神父
香港薄扶林置富徑1號
電話:(852)2551-8118

港怡醫院

港怡醫院

聖伯多祿堂神父
香港香港仔大道220號
電話:(852)2552-5934, 2553-0483

葛量洪醫院

葛量洪醫院

天主教牧靈部:
香港黃竹坑道125號葛量洪醫院正院1樓側翼A室
電話/傳真:(852)2580-6985

聖伯多祿堂神父
香港香港仔大道220號
電話:(852)2552-5934, 2553-0483

港安醫院

港安醫院

聖瑪加利大堂神父
香港跑馬地樂活道2號A
電話:(852)2576-2801

養和醫院

養和醫院

聖瑪加利大堂神父
香港跑馬地樂活道2號A
電話:(852)2576-2801

麥理浩復康院

麥理浩復康院

天主教牧靈部:
香港薄扶林沙灣徑7號麥理浩復康院4樓
電話:(852)2872-7232
傳真:(852)2872-7518

露德聖母堂神父
香港薄扶林置富徑1號
電話:(852)2551-8118

明德國際醫院

明德國際醫院

聖若瑟堂神父
香港花園道37號
電話:(852)2522-3992

東區尤德夫人那打素醫院

東區尤德夫人那打素醫院

天主教牧靈部:
香港柴灣樂民道3號東區醫院綜合大樓A座15樓1503室
電話:(852)2595-5508

海星堂神父
香港柴灣柴灣道200號
電話:(852)2556-5761

瑪麗醫院

瑪麗醫院

天主教牧靈部:
香港薄扶林道102號瑪麗醫院S座地庫2樓
電話:(852)2255-3767

露德聖母堂神父
香港薄扶林置富徑1號
電話:(852)2551-8118

律敦治鄧肇堅醫院

律敦治鄧肇堅醫院

天主教牧靈部:
香港灣仔皇后大道東266號律敦治醫院行政樓802室
電話:(852)2291-1835

聖母聖衣堂神父
香港灣仔星街1號
電話:(852)2527-7240

聖瑪加利大堂神父
香港跑馬地樂活道2號A
電話:(852)2576-2801

長洲醫院

長洲醫院

長洲花地瑪聖母堂神父
香港長洲教堂路1號
電話:(852)2981-0031/2

聖保祿醫院

聖保祿醫院

牧靈部:
電話:(852)2890-6008

聖瑪加利大堂神父
香港跑馬地樂活道2號A
電話:(852)2576-2801

贊育醫院

贊育醫院

聖母無原罪主教座堂神父
香港堅道16號
電話:(852)2522-8212

東華東院

東華東院

天主教牧靈部:
東區尤德夫人那打素醫院轉交
電話:(852)2595-5508

聖瑪加利大堂神父
香港跑馬地樂活道2號A
電話:(852)2576-2801

東華醫院

東華醫院

天主教牧靈部:
香港上環普仁街12號
東華醫院楊國璋樓9樓7室
電話:(852)2589-8587
傳真:(852)2589-8326

聖母無原罪主教座堂神父
香港半山區堅道16號
電話:(852)2522-8212

東華三院馮堯敬醫院

東華三院馮堯敬醫院

天主教牧靈部:
香港薄扶林沙灣徑7號麥理浩復康院4樓
電話:(852)2872-7232
傳真:(852)2872-7518

露德聖母堂神父
香港薄扶林置富徑1號
電話:(852)2551-8118

黃竹坑醫院

黃竹坑醫院

天主教牧靈部:
香港黃竹坑徑2號黃竹坑醫院地下G63A室
電話:(852)2873-7269

聖伯多祿堂神父
香港香港仔大道220號
電話:(852)2552-5934, 2553-0483

九龍區

明愛醫院

明愛醫院

天主教牧靈部:
九龍深水埗永康街111號
明愛醫院懷明樓地下
電話:(852)3408-7051

聖老楞佐堂神父
九龍李鄭屋邨廣利道9號
電話:(852)2386-3034

播道醫院

播道醫院

聖母院堂神父
九龍馬頭圍盛德街51號
電話:(852)2715-7263

靈實醫院

靈實醫院

聖安德肋堂神父
九龍將軍澳常寧路11號
電話:(852)2623-5576

香港浸信會醫院

香港浸信會醫院

聖德肋撒堂神父
九龍太子道258號
電話:(852)2336-2241

香港佛教醫院

香港佛教醫院

聖博德堂神父
九龍橫頭磡富美東街12號
聖博德學校
電話:(852)2337-0134

香港兒童醫院

香港兒童醫院

天主教牧靈部:
九龍九龍灣承昌道1號A座2樓A280室
心靈關顧服務辦公室
電話:(852)3513-6606

善導之母堂神父
九龍新蒲崗彩虹道5號
電話:(852)2383-8074/5

香港眼科醫院

香港眼科醫院

聖德肋撒堂神父
九龍太子道258號
電話:(852)2336-2241

九龍醫院

九龍醫院

天主教牧靈部:
九龍亞皆老街147號A
九龍醫院A座地下G04室
電話:(852)3129-6954

聖德肋撒堂神父
九龍太子道258號
電話:(852)2336-2241

廣華醫院

廣華醫院

天主教牧靈部:
九龍亞皆老街147號A
九龍醫院廣華樓111室
電話:(852)3517-2187

聖德肋撒堂神父
九龍太子道258號
電話:(852)2336-2241

聖母醫院

聖母醫院

懷民部:
電話:(852)2320-2121

聖文德堂神父
九龍慈雲山蒲崗村道89號
電話:(852)2325-0183/4

寶血醫院(明愛)

寶血醫院(明愛)

牧靈部:
電話:(852)2386-4281

聖老楞佐堂神父
九龍李鄭屋邨廣利道9號
電話:(852)2386-3034

伊利沙伯醫院

伊利沙伯醫院

天主教牧靈部:
九龍加士居道30號
伊利沙伯醫院N座護士宿舍407室
電話:(852)3506-7066

玫瑰堂神父
九龍漆咸道南125號
電話:(852)2368-0980

聖德肋撒醫院

聖德肋撒醫院

牧靈部:
電話:(852)2711-9111

聖德肋撒堂神父
九龍太子道258號
電話:(852)2336-2241

將軍澳醫院

將軍澳醫院

天主教牧靈部:
九龍將軍澳坑口寶寧里2號
將軍澳醫院主座大樓1字樓1F015室
電話:(852)2208-0863

聖安德肋堂神父
九龍將軍澳常寧路11號
電話:(852)2623-5576, 2623-6709

東華三院黃大仙醫院

東華三院黃大仙醫院

天主教牧靈部:
九龍黃大仙沙田坳道124號
黃大仙醫院B座L3室
電話:(852)3517-3745

聖文德堂神父
九龍慈雲山蒲崗村道89號
電話:(852)2325-0183/4

基督教聯合醫院

基督教聯合醫院

天主教牧靈部:
九龍觀塘協和街130號
基督教聯合醫院J座8樓802室
電話:(852)3102-9158

耶穌復活堂神父
九龍觀塘翠屏道100號
電話:(852)2727-2962

新界區

雅麗氏何妙齡那打素醫院

雅麗氏何妙齡那打素醫院

天主教牧靈部:
大埔醫院轉交
電話:(852)2607-6606

聖母無玷之心堂神父
新界大埔運頭街10號
電話:(852)2652-2655

白普理寧養中心

白普理寧養中心

天主教牧靈部:
威爾斯親王醫院轉交
電話:(852)3505-3591

聖本篤堂神父
新界沙田沙田圍崗背街7號
電話:(852)2637-1237,2637-2244

青山醫院

青山醫院

天主教牧靈部:
新界屯門青松觀路青山醫院A座1068室
電話:(852)2456-8453

贖世主堂神父
新界屯門鄉事會路2號
電話:(852)2459-6510, 2459-9920

沙田慈氏護養院

沙田慈氏護養院

天主教牧靈部:
威爾斯親王醫院轉交
電話:(852)3505-3591

聖本篤堂神父
新界沙田沙田圍崗背街7號
電話:(852)2637-1237, 2637-2244

荃灣港安醫院

荃灣港安醫院

聖母領報堂神父
新界荃灣荃景圍安賢街11號
電話:(852)2490-5250

葵涌醫院

葵涌醫院

天主教牧靈部:
新界葵涌醫院路3-15號葵涌醫院J座131室
電話:(852)2959-8471

聖斯德望堂神父
新界下葵涌榮芳路14號
電話:(852)2428-4141

北區醫院

北區醫院

天主教牧靈部:
新界上水保健路9號北區醫院3G019室
電話:(852)2683-8259

基督之母堂神父
新界上水保平路11號
電話:(852)2679-0555, 2670-9949

北大嶼山醫院

北大嶼山醫院

天主教牧靈部:
大嶼山東涌松仁路8號北大嶼山醫院2樓
電話:(852)3467-7571

聖母訪親堂神父
大嶼山東涌上嶺皮村13號
電話:(852)2988-1515/ 3590-8017

博愛醫院

博愛醫院

天主教牧靈部:
新界元朗博愛醫院1樓1-029A室
電話/傳真:(852)2486-8762

聖伯多祿聖保祿堂神父
新界元朗青山公路201號屏山段
電話:(852)2476-0887

博愛醫院田家炳護養院

博愛醫院田家炳護養院

聖伯多祿聖保祿堂神父
新界元朗青山公路201號屏山段
電話:(852)2476-0887

威爾斯親王醫院

威爾斯親王醫院

天主教牧靈部:
新界沙田威爾斯親王醫院職員宿舍B座00401室(北面入口4樓)
電話:(852)3505-3591

聖本篤堂神父
新界沙田沙田圍崗背街7號
電話:(852)2637-1237, 2637-2244

瑪嘉烈醫院

瑪嘉烈醫院

天主教牧靈部:
九龍荔景山路瑪嘉烈醫院護士宿舍1樓133室
電話:(852)2990-4142

瑪嘉烈醫院荔景大樓
新界葵涌荔崗街瑪嘉烈醫院荔景大樓2樓2005室
電話:(852)2990-4142

聖斯德望堂神父
新界下葵涌榮芳路14號
電話:(852)2428-4141

沙田醫院

沙田醫院

天主教牧靈部:
威爾斯親王醫院轉交
電話:(852)3505-3591

聖本篤堂神父
新界沙田沙田圍崗背街7號
電話:(852)2637-1237, 2637-2244

小欖醫院

小欖醫院

贖世主堂神父
新界屯門鄉事會路2號
電話:(852)2459-6510, 2459-9920

大埔醫院

大埔醫院

天主教牧靈部:
新界大埔全安路9號大埔醫院綜合大樓G19室
電話:(852)2607-6606

聖母無玷之心堂神父
新界大埔運頭街10號
電話:(852)2652-2655

天水圍醫院

天水圍醫院

天主教牧靈部
新界天水圍天壇街11號
天水圍醫院2樓02-0016室
電話 :(852)3513-5315
傳真 :(852)3513-5303

聖葉理諾堂神父
新界天水圍天美街6號
電話 :(852)2448-8332

屯門醫院

屯門醫院

天主教牧靈部:
新界屯門青松觀路屯門醫院特別座4樓
電話:(852)2468-5230

贖世主堂神父
新界屯門鄉事會路2號
電話:(852)2459-6510, 2459-9920

仁安醫院

仁安醫院

聖歐爾發堂神父
新界沙田文禮路19-21號
電話:(852)2691-2493(辦事處)

仁濟醫院

仁濟醫院

天主教牧靈部:
新界荃灣仁濟街7-11號仁濟醫院A座307室
電話:(852)2417-8077

葛達二聖堂神父
新界荃灣德華街37-41號
電話:(852)2492-4151/2