B2. 香港教區各委員會

聖職人員延續培育委員會
教區調解仲裁委員會
教區天主教墳場委員會
教區建築及發展委員會
教區教理委員會
教區神職人員及會士保健委員會
教區醫院牧民委員會
教區宗教聯絡委員會
教區教友延續培育委員會
教區菲籍人士牧民服務委員會
教區傷殘人士牧民委員會
教區終身執事委員會
教區生命倫理小組
教區基督徒合一委員會
教區財務委員會
教區禮儀委員會
教區婚姻與家庭牧民委員會
教區聖樂委員會
天主教香港教區聖樂團
教區聖召委員會
教區青年牧民委員會
香港天主教教育委員會
香港天主教教育發展委員會
教區學校中央校董會
香港天主教修會學校聯會
香港天主教教區學校聯會
香港天主教勞工事務委員會
香港天主教正義和平委員會
香港天主教傳播事務委員會
教區「古道行」工作小組
「教區組織內性侵犯兒童投訴」工作小組